Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Informácie o internetovom výdaji v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsob e balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie

 

 Prevádzkovateľ internetového výdaja: ADUSPLUS s.r.o

 

Sídlo: Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad

IČO: 44 059 108

DIČ: 2022595641

IČ DPH: SK2022595641

 

Spoločnosť Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vl. č.: 20017/P
Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 3440/2008/OZ-JUR

Kód PZS: P49026160301

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Sichrovský a PharmDr. Beáta Sichrovská

 

Miesto výkonu internetového výdaja:

 

Lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit

Telefón : 052/ 775 68 79, +421 911 506 244

Mail: eshop@adus.sk

 

Prevádzkareň poskytujúca odborné rady k zakúpeným liečivám a zdravotným pomôckam:

 

Lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit

Telefón: 052/ 775 68 79, +421 911 506 244

Mail: eshop@adus.sk

 

Spoločnosť ADUSPLUS s.r.o. so sídlom Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad, IČO: 44 059 108, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č.: 20017/P, prevádzkuje verejnú lekáreň a zabezpečuje internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok v priestoroch svojej prevádzkarne na adrese lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit a na webovej stránke www.adus.sk

 

 

Informácie pre spotrebiteľa poskytnuté kupujúcemu v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Odoslaním a akceptáciou online objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom (ďalej ako „spotrebiteľ“) kúpna zmluva na dobu určitú, ktorá sa končí okamihom dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny (ďalej ako „zmluva“).

 

 

Tovar: Hlavné vlastnosti tovaru, ktorý si spotrebiteľ objednal sú uvedené na našej stránke www.adus.sk pri každom konkrétnom tovare, rovnako sú vždy uvedené aj v priložených príbalových letákoch tovaru, ktorý si spotrebiteľ objednal.

 

Predávajúci: Predávajúcim je spoločnosť ADUSPLUS s.r.o, so sídlom: Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad, IČO: 44 059 108 . Predávajúci prevádzkuje verejnú lekáreň Lucka s miestom prevádzky nachádzajúcej sa na adrese: Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit (ďalej ako „kamenná lekáreň“). Kontakt na predávajúceho: telefónne číslo +421 52 775 68 79,+421 911 506 244 e-mail: eshop@adus.sk

 

 

Cena tovaru a ostatných poplatkov a platobné podmienky:

 

Ceny tovarov vrátane dane z pridanej hodnoty sú uvedené na našej stránke www.adus.sk pri každom konkrétnom tovare. Okrem ceny tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty je spotrebiteľ povinný zaplatiť predávajúcemu nasledujúce náklady, resp. poplatky (podľa vlastného výberu spôsobu doručenia a platby za tovar):

 

Náklady za doručenie tovaru – poštovné (vrátane DPH):

 

123kurier- 3,80€

Osobný odber v lekárni ADUS Centrum - zdarma

Osobný odber v lekárni ADUS poliklinika - zdarma

Osobný odber v lekárni Lucka - zdarma  

123kuriér - pri nákupe nad 49,99€ zdarma

 

Náklady súvisiace so zaplatením tovaru (vrátane DPH):

 

Dobierka 123kurier- 0,99€

Bezhotovostne - Platba prevodom vopred- zdarma

Bezhotovostne platba prevodom vopred :Osobný odber v lekárni ADUS Centrum - zdarma

Bezhotovostne platba prevodom vopred : Osobný odber v lekárni ADUS poliklinika - zdarma

Bezhotovostne platba prevodom vopred : Osobný odber v lekárni Lucka - zdarma  

 

Zaplatenie kúpnej ceny/platobné podmienky:

 

bezhotovostne - bankovým prevodom prostredníctvom internet banking - u spotrebiteľa  na bankový účet predávajúceho pred odovzdaním tovaru. Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia potvrdenia od predávajúceho o akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť jednostranne objednávku (odstúpiť od zmluvy);

 

hotovostne - na dobierku prostredníctvom zmluvného kuriéra

 

Doručenie tovaru:

 

Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári) alebo bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste zvolenom kupujúcim v objednávke (ak kupujúci odberné miesto nezvolí, nebude objektívne možné tovar takýmto spôsobom doručiť). V prípade osobného odberu tovaru v Kamennej lekárni alebo v odbernom mieste pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v Kamennej lekárni alebo vo zvolenom odbernom mieste.

Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.

 

   1. Ak má predávajúci tovar na sklade a spotrebiteľ si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie spotrebiteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.

   2. Ak má predávajúci tovar na sklade a spotrebiteľ si zvolil hotovostnú platbu – dobierkou  predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky predávajúcim.

   3. Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta). Výnimkou je prípad, ak si spotrebiteľ zvolil bezhotovostnú platbu a v tejto lehote ešte nie je zaplatená kúpna cena. V takomto prípade predávajúci odošle tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar, ak už medzitým predávajúci neodstúpil od zmluvy.

     

Dodacia lehota kuriéra 123kurier je jeden až dva pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky na odoslanie pre spotrebiteľa.

Dodacia lehota na odberné miesto je 1-2 pracovné dni ( okrem víkendu) odo dňa pripísania platby za objednávku na účet predávajúceho. 

 

Reklamácie a sťažnosti:

 

Spotrebiteľ je oprávnený podať reklamáciu alebo sťažnosť:

osobne v kamennej lekárni (lekáreň Lucka, nachádzajúca sa na Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit ) počas prevádzkovej doby,

elektronicky na e-mailovú adresu: eshop@adus.sk, alebo

písomne na adresu kamennej lekárne (lekáreň Lucka, nachádzajúca sa na Fraňa Kráľa 273/14,059 21 Svit ) .

 

Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a v prípade odoslania poštou zásielku zreteľne označí názvom „REKLAMÁCIA“. Spotrebiteľ uplatňujúci reklamáciu uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu aj vyplnením Reklamačného formuláru, ktorého tlačivo je zverejnené na stránke www.adus.sk v sekcii „Reklamácie “ . Predávajúci pri prevzatí reklamovaného tovaru poučí spotrebiteľa o jeho právach. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota pre určenie spôsobu vybavenia reklamácie a pre vybavenie reklamácie začne plynúť dňom faktického doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, t. j. spoločnosti ADUSPLUS s.r.o. na adresy uvedené vyššie.

 

 

Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente (nevzťahuje sa na lieky a zdravotnícke pomôcky, pre ktoré sa uplatní Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 21/2012 Z. z.):

 

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, detská výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: eshop@adus.sk alebo písomne na adresu kamennej lekárne ( Lekáreň Lucka, Fraňa Kraľa 273/14, 059 21 Svit)

 

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke www.adus.sk v sekcii „ Reklamácie“.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného pre osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok

Spotrebiteľ môže vrátiť liek, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b)iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

Spotrebiteľ môže vrátiť zdravotnícku pomôcku, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 

Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť výlučne z dôvodov uvedených vyššie do siedmich (7) dní od ich prevzatia spotrebiteľom s tým, že na ich vrátenie spotrebiteľ môže použiť Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky zverejnený na webovej stránke www.adus.sk

sekcii „ Reklamácie “, a to nasledovným spôsobom:

a. odovzdaním lieku/zdravotníckej pomôcky v kamennej lekárni (lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit, ) počas prevádzkovej doby; alebo

b. zaslaním poštovej zásielky na adresu kamennej lekárne (Lekáreň Lucka, Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit). Zásielka musí obsahovať vrátený liek/zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom spotrebiteľ uvedie, že vracia liek/zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.

 

Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Ak ide o liek/zdravotnícku pomôcku vrátenú spotrebiteľom z dôvodov uvedených vyššie, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia lieku/zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.

 

Ak sa nejedná o vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky spotrebiteľom z vyššie uvedených dôvodov (t. j. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z.); je predávajúci povinný o tom informovať spotrebiteľa a vrátiť mu jeho tovar. Ak bolo vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených vyššie, vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku/ zdravotníckej pomôcke.

 

Všeobecná zodpovednosť predávajúceho za vady:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude môcť predávajúci akceptovať. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).

 

Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená doba spotreby (exspiračná doba), záručná doba končí uplynutím tejto doby.

 

Proces uplatňovania zodpovednosti za vady (reklamácia) a podávania a vybavovania sťažností upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho na stránke www.adus.sk v sekcii ,,Reklamácie“

 

Čo sa nepovažuje za vadu, ktorú možno úspešne reklamovať:

 

nepotrebnosť tovaru (tovar nechcem, lebo mám doma podobný); dodatočná nespokojnosť s cenou (niekde inde ho majú lacnejší); nespokojnosť s účinkami tovaru (krém mi nevyhovuje, je príliš mastný a pod.); zákazník spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil tovar používať; zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru; vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený); boli porušené ochranné plomby na tovare; tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby exspirácie tovaru) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby); vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou; vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na maily: eshop@adus.sk

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 06.11.2020

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie